تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

آموزش ریاضی

  ir" target="_blank"> و روز مادر چیست
  ماشین حساب مهندسی
  مجذورکامل
  رسم 6ضلعی و اعشار مهر93
  محورها- اعداد
  آثار های نقوش ساده شده ایران باستان
  ویروس ها
  الگو ها-شکل
  عددگویا -کسر بین 2کسر
  جمع وتفریق عددهای توان دار

  ریاضیات زیباست
  کسر تلسکوپی
  راه های چگونه خواندن دروس حفظی
  واحد های شمارش
  میانه ارتفاع نیمساز عمود منصف مثلث
  رسم مثلث -پرگار
  جداسازی مواد -روشها
  جدا سازی مواد
  پرگار-دوخط موازی
  یکان عددهای توان دار از ارتفاع
  نیروی گرانشی زمین(جاذبه) -ارتفاع
  شتاب ناشی با توان بزرگ
  رسم خط عمود و واکنش
  قانون دوم نیوتن :شتاب
  قانون اول نیوتن
  چهار نیرویی که باعث پرواز می شوند
  نیروی برآیند چه می کند؟
  برایند نیرو نیروهای نامتعادل

   
   

  خط نقطه 1
  خط از جاذبه زمین
  نیروی وزن
  سرعت متوسط
  اگر نیروها جفت ومخالف هم هستند چرا هر چیزی میتواند حرکت کند؟
  قانون سوم نیوتن - عمل وعکس العمل - کنش از واحد
  تبدیل عدد مخلوط به کسر
  عدد پی π
  فعالیت اندازه گیری-کلاس ششم
  جابه جایی-شرکت پذیری-توزیع پذیری
  اندازه گیری طول زاویه فصل 3 ریاضی ششم
  درصد به کسر- یاکسر به درصد تبدیل شود.ir" target="_blank"> و محیط اشکال هندسی
  عددهای اول دوقلو وسه قلو
  عددهای مرکب
  نتایج آزمون نمونه دولتی با پیمانه ها ی آشپزی
  بزرگترین مقسوم علیه مشترک
  جمع وتفریق عدد مخلوط تمرین
  ضرب وتقسیم کسر تمرین
  جذر تقریبی یک عدد 6رقمی گام به گام3
  جذر تقریبی تمرین
  جذرتقریبی چیست 1
  جذر تقریبی چیست گام به گام2
  دنباله ها عددهای متوالی
  الگو ها عددهای متوالی1
  زاویه
  کسرها
  اعداد باینری برمبنای 2و3و4
  اعداد باینری برپایه2
  توان اعدادبایکان1
  جذر اعداد و بلعکس
  مفهوم کسر - مفهوم عدد مخلوط وکسر بزرگتر با داشتن نقطه روی خط
  مثلث متساوی الساقین
  انواع زاویه ها
  مساحت هر نوع مثلث بدون دانستن ارتفاع
  چرخ و تیزهوشان 95-94
  غربال اراتستن
  اجزای درجه
  نیمه شعبان
  پاسخنامه نهایی ازمون تیزهوشان 95-94
  عدد بین دوعدد تواندار-بخش پذیر
  سوالات و اثبات - حدس های اثبات نشده ی ریاضی
  ضرب وتقسیم عدد های صحیح
  عددهای صحیح
  جمع وتفریق عدد های صحیح
  حرکت
  اعداد مثلثی مربعی
  درصد
  چند ضلعی محدب مقعر - کوژ کاو
  سوال دانش آموز
  تست فارسی ششم
  خطوط موازی عمود فصل 3 ریاضی ششم
  حاده منفرجه قائمه فصل3 ریاضی6
  کارسوق چیست ـ کارسوق ریاضی
  مثلث زاویه های داخلی کلاس ششم
  استفاده از آزمون تیزهوشان با فرجه دلخواه
  مجموع عددهای زوج یا فردمتوالی
  مجموع عددهای زوج متوالی
  مجموع عددهای متوالی
  مجموع توان سوم عددهای متوالی
  مجموع عددهای فرد متوالی
  مجذور عددوجذر آن
  قانونها-درریاضی
  توان کسری-منفی
  رادیکال-فرجه-توان کسری-منفی
  گویا کردن -رادیکال ها 2
  گویا کردن -رادیکال ها
  توان علمی پاسخ به سوال
  رادیکال-ضرب کردن رادیکال -تقسیم کردن رادیکال -گویا کردن رادیکال
  عبارت جبری- کسر- جمع
  عبارت جبری- کسرمرکب تقسیم
  عبارت جبری -کسری- ضرب
  عبارت جبری- مشابه- کلاس هفتم
  اعداد گویا -کسر بین 2کسر
  جمع وتفریق عددهای توان دار
  محورها- اعداد
  ضرب مساحتی -کلاس ششم
  تجزیه چند جمله ای ها
  تجزیه عدد-ستونی
  کاربرداتحادها
  درصد به کسر- یاکسر به درصد تبدیل شود.ir" target="_blank"> و درصد و فناوری(اجرای آزمایشی)پنجم
  کتاب راهنمای فارسی هدیه
  عید بزرگ غدیر
  چگونه خودرا برای ازمون های تستی آماده کنیم
  چگونه تمرکز داشته باشیم
  چگونه مطالعه کنیم
  فاصله - مجموعه اعدادبین دوعدد
  نمایش مجموعه از جاذبه زمین
  نیروی وزن
  سرعت متوسط
  اگر نیروها جفت ومخالف هم هستند چرا هر چیزی میتواند حرکت کند؟
  قانون سوم نیوتن - عمل وعکس العمل - کنش و آموزش
  یارد مایل فوت اینچ
  اعداد رتبه بندی
  تبدیل اعشار متناوب به کسر
  فاکتور گیری تجزیه عبارت جبری2
  اتحادهای جبری
  شگفتی ها ریاضی
  شگفتی ها ی ریاضی
  جذر - ساده کردن رادیکال -جمع وتفریق رادیکال
  تجزیه عدد
  جذر-مجذور-ریشه عدد-رادیکال -کلاس هفتم
  نسبت -تناسب درصد
  درصد- تخفیف- سود
  حدس و تفریق اعشاری ـ انیمیشن
  عدد اعشاری با علائم ریاضی
  توان جذر
  عددهای مرکب ساعت دقیقه ثانیه
  اعداد حقیقی-عملیات
  عددهای حسابی
  زیرمجموعه ها
  مجموعه ها نمودار ون
  مجموعه ها در ریاضی
  دایره مثلثاتی
  نسبت مثلثاتی
  قانون کسینوس زاویه
  مثلثات 3 ضلع مثلث ض ض ض
  مثلثات دوضلع وزاویه بین(ض ز ض)
  مثلثات دوزاویه وضلع بین(ز ض ز)
  مثلثات 2زاویه وضلع غیرمجاور(ززض)
  مثلثات قانون سینوسها
  مثلثات حل مثلث
  مثلثات مقدمه
  تصاعدحسابی هندسی
  دنباله وتصاعد
  ردیف حاجب در زبان فارسی
  مجموع زاویه های خارجی چند ضلعی
  یک زاویه های داخلی چند ضلعی
  چند ضلعی
  مجموع زاویه های داخلی
  تیزهوش کیست،شعاع،انواع تیزهوشان
  علت پائین آمدن سطح علمی کشور

  ،تقسیم عدد های اعشاری2
  تقسیم عدد های اعشاری1
  ضرب عددهای اعشاری2
  آزمون ریاضی تیزهوشان - چند پاسخ تشریحی
  ضرب عددهای اعشاری1
  جمع وتفریق اعشاری
  جمع وتفریق اعشاری دو رقم اعشار
  جمع وتفریق اعشاری
  عددهای اعشاری گسترده کلاس ششم
  حل مسئله
  اعداد الگوها
  مسئله
  تبدیل اعداد مخلوط به کسر و ربطی مسندومسندالیه
  فعل معلوم و تفریق اعشاری ـ انیمیشن
  عدد اعشاری از مرکز
  فاصله جسم رها شده و سلسیوس(سانتیگراد)
  اندازه گیری دکا متر هکتومتر یارد فوت مایل جریب
  نماد علمی .ir" target="_blank"> از مرکز
  فاصله جسم رها شده و مجهول
  فعل لازم ومتعدی
  اسب بخار چیست
  حجم های هندسی
  حجم های منشوری
  عددبین دوعدد تواندار
  روش‌های کم کردن استرس
  چگونه استرس امتحانات فرزندمان را کاهش دهیم
  چگونه درس بخوانیم؟ چگونه امتحان دهیم؟
  مساحت جانبی سطح کل حجم
  عددهای رومی آموزش
  نیرووانرژی
  نیروهای وارد بر هواپیما
  تقارن مرکزی
  مختصات مساحت
  قرینه تقارن
  مختصات نقطه کلاس ششم
  هرم ناقص

  حجم های هندسی
  متمم در زبان فارسی
  اکالیپتوس
  زاویه حاده
  رصدخانه مراغه
  جواب مرور فصل 5 ریاضی هشتم
  انگستروم
  عددهای طبیعی
  اصطکاک چیست
  ثبت نام آزمون تیزهوشان سال 95-94
  منظومه شمسی
  دوران90 درجه
  بردارها
  مسائل کلاس ششم
  روزه کله گنجشکی
  خط صفحه
  زاویه بین دو خط مماس دایره
  زاویه بین دووتردایره
  سوال زاویه مرکزی
  خط دایره اثبات
  زاویه بین امتداد دو وتردایره سوال
  خط دایره زاویه ظلی سوال
  خط ودایره
  جمع بردارها
  بردار
  مساحت و نمونه
  ولادت حضرت امام باقر(ع)
  کوچکترین مضرب مشترک 3 عدد - ک.
  معادلات توانی
  علامتها در ریاضی - کاربرد
  خطوط موازی عمود فصل 3 ریاضی ششم
  حاده منفرجه قائمه فصل3 ریاضی6
  کارسوق چیست ـ کارسوق ریاضی
  مثلث زاویه های داخلی کلاس ششم
  استفاده معادلات توانی
  علامتها در ریاضی - کاربرد
  معکوس یعنی چه؟
  کسر بزرگتر
  با 5
  شماره گذاری صفحات كتاب
  عددصفر
  مسئله پشت جلد ریاضی هفتم
  ریاضی کلاس ششم آزمون
  دو خط موازی ومورب
  مثلث متساوی الساقین
  انواع زاویه ها
  مساحت هر نوع مثلث بدون دانستن ارتفاع فرمول هرون
  میلاد حضرت امام موسی الکاظم (ع)
  چرخ از عدد اعشاری
  پیمایش علمی تیزهوشان مرحله اول سال تحصیلی 92-93
  اندازه گیری طول زاویه فصل 3 ریاضی ششم
  درصد به کسر- یاکسر به درصد تبدیل شود. توان علمی عدد
  ریاضی وزندگی اندازه گیری و روز مادر چیست
  ماشین حساب مهندسی
  مجذورکامل
  هندسه زندگی
  محدوده یک دنباله
  Nامین عضو-دنباله ها
  دنباله های هندسی
  دنباله های حسابی
  دنباله- الگوا
  داستان تاسیس دانشگاه استانفورد
  مساحت حلقه بقراط-هلال ماه
  محیط دایره
  قطاع
  دایره- مساحت
  هندسه-تعاریف
  عددهای موهومی مختلط
  اعداد مختلط
  اعداد موهومی
  کار از واحد
  تبدیل عدد مخلوط به کسر
  عدد پی π
  فعالیت اندازه گیری-کلاس ششم
  جابه جایی-شرکت پذیری-توزیع پذیری
  توان 10
  معکوس یعنی چه؟
  کسر بزرگتر از عدد اعشاری
  رادیکال به توان
  ضرب رادیکال
  عددکامل
  جمع و محیط اشکال هندسی
  ضرب عبارت های جبری تمرین
  ضرب عبارت های جبری2- کلاس هفتم
  ضرب عبارت های جبری- کلاس هفتم
  محیط ومساحت اشکال هندسی دایره
  فاکتورگیری تجزیه
  حجم ومساحت جانبی ومساحت کل
  مساحت محیط :فعالیت عملکردی گروه
  جدول ضرب 1تا12
  عددپی ورقمها
  مربع جادویی از مرکز
  فاصله جسم رها شده با پرگار وخطکش
  مدرسه ودانش آموزان
  دایره درجه
  دایره
  مساحت دایره
  دایره وزاویه
  سوالات آزمون های پیشرفت تحصیلی 1
  سوالات آزمون های پیشرفت تحصیلی 2
  مسائل حجم ومساحت
  دستگاه معادله های خطی
  توان صفر
  ضرب وتقسیم عددهای گویا
  عددهای گویا
  مصدر
  قرینه نسبت به خط
  فعل تام از واحد 3
  کسر - تقسیم بندی کسر 2
  مفهوم کسر - مقدمه1
  خط.ir" target="_blank"> از ارتفاع
  نیروی گرانشی زمین(جاذبه) -ارتفاع
  شتاب ناشی و آموزش
  یارد مایل فوت اینچ
  گوگول چیست رتبه بندی عداد
  حرکت
  فارنهایت و واکنش
  قانون دوم نیوتن :شتاب
  قانون اول نیوتن
  چهار نیرویی که باعث پرواز می شوند
  نیروی برآیند چه می کند؟
  واحد های شمارش
  میانه ارتفاع نیمساز عمود منصف مثلث
  رسم مثلث -پرگار
  جداسازی مواد -روشها
  جدا سازی مواد
  پرگار-دوخط موازی
  یکان عددهای توان دار و تسمه مسئله

ک.ir" target="_blank"> و نقطه 2
عمود منصف پاره خط- نیمساز زاویه
پرگار کپی زاویه کلاس ششم
خط نقطه
تشابه اندازه گیری ارتفاع درخت
هم نهشت - مسئله
هم نهشت - سوال
تبدیل کسر به عدد اعشاری از جاذبه زمین
نیروی وزن
سرعت متوسط
اگر نیروها جفت ومخالف هم هستند چرا هر چیزی میتواند حرکت کند؟
قانون سوم نیوتن - عمل وعکس العمل - کنش و تسمه مسئله
ریاضیات زیباست
کسر تلسکوپی
راه های چگونه خواندن دروس حفظی
ابجد
شگفتی ها ریاضی
شگفتی ها ی ریاضی
عدد پی چیست .ir" target="_blank"> از ارتفاع
نیروی گرانشی زمین(جاذبه) -ارتفاع
شتاب ناشی و شکل - انیمیشن
حجم های هندسی
متمم در زبان فارسی
زاویه حاده
رصدخانه مراغه
جواب مرور فصل 5 ریاضی هشتم
انگستروم
عددهای طبیعی
اصطکاک چیست
ثبت نام آزمون تیزهوشان سال 95-94
منظومه شمسی
دوران90 درجه
بردارها
مسائل کلاس ششم
میانه بین دوضلع مثلث کلاس ششم
سیاه چاله چیست
زمین
صفحه 79 ریاضی ششم
تقریب قطع کردن گرد کردن
تسهیم به نسبت
خطا در اندازه گیری کلاس ششم
تقارن محوری
اعداد مقلوب چیست
برنامه ریزی درسی
فاکتور گیری
درجه رادیان گراد
دایره زاویه محاطی مرکزی تمرین
زاویه مثلث تمرین
کمان دایره
دوخط موازی مورب ارزشیابی
مثلث مختلف الاضلاع
سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی
زاویه مرکزی محاطی ظلی
وتر کمان
زاویه خارجی مثلث
فنون تست زدن در هر آزمون
xبه توان 2√ مساوی با انیمیشن
هم نهشت اثبات
سوال های ریاضی هشتم
هم نهشت مقدمه
چگونه ریاضی را یاد بگیریم
توان رساندن یک عدد تواندار-اثبات
کارنامه هشدار
انیمیشن علوم 4
انیمیشن علوم 3
انیمیشن علوم 2
نیروی گریز از واحد
تبدیل عدد مخلوط به کسر
عدد پی π
فعالیت اندازه گیری-کلاس ششم
جابه جایی-شرکت پذیری-توزیع پذیری
توان 10
ضرب مساحتی -کلاس ششم
تجزیه چند جمله ای ها
تجزیه عدد-ستونی
کاربرداتحادها
انرژی پتانسیل
قارچها
سوال دانش آموز
جلبکها
سوالات ریاضی کسر و درصد با داشتن نقطه روی خط
خط نقطه 1
خط از ضرب
توازن درحل معادله ها درس2
تقسیم کسر 2
چگونه معادله حل کنیم؟2
چگونه معادله حل کنیم؟
حل معادله یا عبارت جبری
خلاصه قانونهای توان
مربع ومکعب وریشه عددها از1تا100
عددهای اول
املا درست نویسی
فرمول حجم مساحت محیط اشکال هندسی
چندجمله ای تمرین
تفریق معادله تمرین
جمع معادله تمرین
جمع وتفریق معادله
یک جمله ای چند جمله ای
چندجمله ای مسئله
توان اعشاری 10
عبارت جبری به ازای- کلاس هفتم
معادله کلاس هفتم
خاصیت جمع وضرب اعداد
جدول خواص جمع وضرب اعداد
محیط ومساحت اشکال هندسی مسئله
مساحت و شکل - انیمیشن
اعداد مثلثی مربعی
درصد
چند ضلعی محدب مقعر
نیروی گریز و اثبات - حدس های اثبات نشده ی ریاضی
عددهای صحیح - ضرب وتقسیم عدد های صحیح
عددهای صحیح
عددهای صحیح - جمع وتفریق عدد های صحیح
حرکت
فارنهایت ضرب یا تقسیم عدداعشار ی بر10 یا 100 یا 1000- 1
جمع عددهای مخلوط
جمع کسر مخرج نامساوی2
سوالهای ششم ترم دوم
جمع وتفریق کسر بامخرج های متفاوت
کسرهای مساوی
فریق عددهای صحیح
ضرب عددهای صحیح
ضرب عدد در کسر
ساده کردن کسرها
مقایسه کسرها
بازی وریاضی تفریق عددهای مخلوط
تفریق عددهای مخلوط
جمع عددهای مخلوط
جمع کسر مخرج نامساوی2
سوالهای ششم ترم دوم
جمع وتفریق کسر بامخرج های متفاوت
تفریق عددهای صحیح
ضرب عددهای صحیح قانونها
ضرب عدد در کسر
ساده کردن کسرها
مقایسه کسرها
بازی وریاضی تفریق عددهای مخلوط
تفریق عددهای مخلوط
ضرب کسر درکسر
قانون ضرب وتقسیم عددهای صحیح
جبر وعبارت جبری
معادله درجه اول- 2
معادله درجه اول تمرین
حل معادله یا عبارت جبری
الگویابی- دنباله ها
فاکتوریل
تقسیم کسربه عدد
ضرب مساحتی کسر
معادله ها توازن درس1
ساده کردن کسر قبل
و پاسحنامه آزمون نمونه دولتی 95-94
جذرکامل
عید های ماه شعبان مبارک
کلید اولیه ازمون تیزهوشان سال95-94
x^5+x+1 چند معادله
پاسخنامه تشریحی آزمون ریاضی تیزهوشان سال95-94
عید مبعث
سؤالات آزمون ورودی دبیرستان‌های دورۀ اول استعدادهای درخشان سال تحصیلی 95 - 1394
سوال های ریاضی ششم نوبت دوم
روز پدر
روز معلم 1394
سوالات تفکر وپژوهش تیزهوشان ششم
درصد های متوالی ریاضی
راهنمایی های قبل و سلسیوس(سانتیگراد)
عبارت جبری- کسر- جمع
عبارت جبری- کسرمرکب تقسیم
عبارت جبری -کسری- ضرب
عبارت جبری- مشابه- کلاس هفتم
قانونها-درریاضی
توان کسری-منفی
رادیکال-فرجه-توان کسری-منفی
گویا کردن -رادیکال ها 2
گویا کردن -رادیکال ها
توان علمی پاسخ به سوال
رادیکال-ضرب کردن رادیکال -تقسیم کردن رادیکال -گویا کردن رادیکال
جذر - ساده کردن رادیکال -جمع وتفریق رادیکال
تجزیه عدد روش ستونی -خطی
جذر-مجذور-ریشه عدد-رادیکال -کلاس هفتم
نسبت -تناسب درصد
درصد- تخفیف- سود
حدس و نقطه 2
عمود منصف پاره خط- نیمساز زاویه
پرگار کپی زاویه کلاس ششم
خط نقطه
تشابه اندازه گیری ارتفاع درخت
تشابه - مسئله
تشابه - سوال
تبدیل کسر به عدد اعشاری و واکنش
قانون دوم نیوتن :شتاب
قانون اول نیوتن
نیروهایی پرواز هواپیما
نیروی برآیند چه می کند؟
برایند نیرو نیروهای نامتعادل
رادیکال به توان
ضرب رادیکال
عددکامل
جمع با انیمیشن
تشابه اثبات
سوال های ریاضی هشتم
تشابه مقدمه
چگونه ریاضی را یاد بگیریم
توان رساندن یک عدد تواندار-اثبات
کارنامه هشدار
انیمیشن علوم 4
انیمیشن علوم 3
انیمیشن علوم 2
نیروی گریز با توان بزرگ
رسم خط عمود گزارش پست ]
منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 1 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :214023
 • بازدید امروز :328846
 • بازدید داخلی :86593
 • کاربران حاضر :90
 • رباتهای جستجوگر:228
 • همه حاضرین :318

تگ های برتر امروز

تگ های برتر