تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

آموزش ریاضی

نیروی وزن
کاربرداتحادها
یک جمله ای چند جمله ای
چند ضلعی محدب مقعر - کوژ کاو
پاسخنامه نهایی ازمون تیزهوشان 95-94
اکالیپتوس
انواع زاویه ها
راه های چگونه خواندن دروس حفظی
وتر کمان
پرگار-دوخط موازی
از واحد
و درصد رادیکال به توان
عدد پی π
قرینه نسبت به خط
از واحد
ضرب عدد در کسر
خاصیت جمع وضرب اعداد
بردارها
علامتها در ریاضی - کاربرد
مثلثات 2زاویه وضلع غیرمجاور(ززض)
حجم های منشوری
نسبت -تناسب درصد
تجزیه چند جمله ای ها
و نمونه
مختصات نقطه کلاس ششم
سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی
تیزهوش کیست،چگونه استرس امتحانات فرزندمان را کاهش دهیم
زاویه مثلث تمرین
دنباله وتصاعد
و ربطی مسندومسندالیه
و پاسحنامه آزمون نمونه دولتی 95-94
دو خط موازی ومورب
شتاب ناشی علامتها در ریاضی - کاربرد
رادیکال-فرجه-توان کسری-منفی
با داشتن نقطه روی خط
فرمول حجم مساحت محیط اشکال هندسی
ضرب عددهای صحیح قانونها
سوالات آزمون های پیشرفت تحصیلی 1
انرژی پتانسیل
جذرکامل
دایره درجه
اعداد رتبه بندی
اعداد مقلوب چیست
جذر-مجذور-ریشه عدد-رادیکال -کلاس هفتم
هرم ناقص

زاویه مرکزی محاطی ظلی
فاصله - مجموعه اعدادبین دوعدد
توان 10
واحد های شمارش
عددهای طبیعی
جمع وتفریق اعشاری دو رقم اعشار
تشابه اثبات
اتحادهای جبری
الکتریسته ساکن
با انیمیشن
تشابه - مسئله
سوال های ریاضی هشتم
مفهوم کسر - مفهوم عدد مخلوط وکسر بزرگتر و اعشار مهر93
مثلث زاویه های داخلی کلاس ششم
عددهای موهومی مختلط
سرعت متوسط
فارنهایت خلاصه قانونهای توان
مجموعه ها در ریاضی
از واحد 3
گازهای نجیب
هم نهشت - سوال
مساحت دایره
توازن درحل معادله ها درس2
روش‌های کم کردن استرس
حرکت
کاربرداتحادها
ضرب عبارت های جبری- کلاس هفتم
اعداد مختلط
جمع معادله تمرین
جمع کسر مخرج نامساوی2
هم آوا (مُتَشابه)
بردارها
چگونه مطالعه کنیم
گازهای نجیب
نیروی گریز آثار های نقوش ساده شده ایران باستان
نیروی گرانشی زمین(جاذبه) -ارتفاع
مختصات مساحت
قرینه تقارن
معادلات توانی
مساحت محیط :فعالیت عملکردی گروه
فاکتور گیری تجزیه عبارت جبری2
سوال های ریاضی ششم نوبت دوم
راه های چگونه خواندن دروس حفظی
دنباله های حسابی
کارسوق چیست ـ کارسوق ریاضی
میانه ارتفاع نیمساز عمود منصف مثلث
مسائل حجم ومساحت
بزرگترین مقسوم علیه مشترک
جابه جایی-شرکت پذیری-توزیع پذیری
محورها- اعداد
جمع کسر مخرج نامساوی2
ترتیب علامتها در ریاضی
با پرگار وخطکش
کلید اولیه ازمون تیزهوشان سال95-94
جمع وتفریق اعشاری
قانون اول نیوتن
جداسازی مواد -روشها
و روز مادر چیست
مجموع عددهای زوج یا فردمتوالی
جذر - ساده کردن رادیکال -جمع وتفریق رادیکال
تقسیم کسربه عدد
خط نقطه
نیروی گرانشی زمین(جاذبه) -ارتفاع
ساده کردن کسرها
جمع وتفریق عددهای توان دار
حاده منفرجه قائمه فصل3 ریاضی6
جابه جایی-شرکت پذیری-توزیع پذیری
توان رساندن یک عدد تواندار-اثبات
تجزیه عدد روش ستونی -خطی
عددهای صحیح - جمع وتفریق عدد های صحیح
کسر بزرگتر و سلسیوس(سانتیگراد)
الگو ها عددهای متوالی1
مثلث متساوی الساقین
حاده منفرجه قائمه فصل3 ریاضی6
حل معادله یا عبارت جبری
اعداد الگوها
استفاده روز معلم 1394
اعداد حقیقی-عملیات
هندسه زندگی
نیروی گریز اگر نیروها جفت ومخالف هم هستند چرا هر چیزی میتواند حرکت کند؟
با انیمیشن
رادیکال به توان
جذرتقریبی چیست 1
مثلث متساوی الساقین
x^5+x+1 چند معادله
عددهای رومی آموزش
خط دایره زاویه ظلی سوال
تقریب قطع کردن گرد کردن
خط منظومه شمسی
و تفریق اعشاری ـ انیمیشن
راهنمای ثبت نام آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی 95-94
بازی وریاضی تفریق عددهای مخلوط
دستگاه معادله های خطی
قانون اول نیوتن
مربع جادویی خطوط موازی عمود فصل 3 ریاضی ششم
سجع
فنون تست زدن در هر آزمون
قانون دوم نیوتن :شتاب
صفحه 79 ریاضی ششم
تفریق عددهای صحیح
انگستروم
یارد مایل فوت اینچ
مساحت جانبی سطح کل حجم
گویا کردن -رادیکال ها 2
حدس فاکتور گیری
مصدر
اجزای درجه
زمین
زاویه خارجی مثلث
عددهای مرکب
عبارت جبری- کسرمرکب تقسیم
چگونه درس بخوانیم؟ چگونه امتحان دهیم؟
اندازه گیری دکا متر هکتومتر یارد فوت مایل جریب
تقارن محوری
ک.com/post/1241">قارچها
و درصد سیاه چاله چیست
عدد پی π
عدد اعشاری کسرها
و تسمه مسئله
فعل تام نیروی وزن
پاسخنامه تشریحی آزمون ریاضی تیزهوشان سال95-94
توان علمی پاسخ به سوال
رسم 6ضلعی جذر تقریبی چیست گام به گام2
گوگول چیست رتبه بندی عداد
و سلسیوس(سانتیگراد)
از عدد اعشاری
جدا سازی مواد
توان علمی پاسخ به سوال
جمع وتفریق کسر بامخرج های متفاوت
عبارت جبری به ازای- کلاس هفتم
تقسیم کسر 2
سوال دانش آموز
تسهیم به نسبت
از مرکز
بزگترین مقسوم علیه مشترک دو عددو(ب.com/post/1063">جبر وعبارت جبری
جمع وتفریق اعشاری
علامتها در ریاضی - کاربرد
با پیمانه ها ی آشپزی
با توان بزرگ
رسم خط عمود تصاعدحسابی هندسی
توان صفر
چهار نیرویی که باعث پرواز می شوند
تبدیل اعشار متناوب به کسر
توان اعدادبایکان1
قانون سوم نیوتن - عمل وعکس العمل - کنش مثلث زاویه های داخلی کلاس ششم
و واکنش
درصد به کسر- یاکسر به درصد تبدیل شود.com/post/1277">خطوط موازی عمود فصل 3 ریاضی ششم
خط ودایره
جذر تقریبی یک عدد 6رقمی گام به گام3
شبه جمله
عدد بین دوعدد تواندار-بخش پذیر
با فرجه دلخواه
عددهای اول
حجم های هندسی
یکان عددهای توان دار عددپی ورقمها
عید های ماه شعبان مبارک
عبارت جبری- مشابه- کلاس هفتم
دنباله های هندسی
گویا کردن -رادیکال ها
مجذور عددوجذر آن
سوالهای ششم ترم دوم
رادیکال-ضرب کردن رادیکال -تقسیم کردن رادیکال -گویا کردن رادیکال
سرعت متوسط
خط دایره اثبات
از مرکز
خط نقطه 1
با علائم ریاضی
زاویه حاده
از جاذبه زمین
با 5
سجع
سرعت متوسط
Nامین عضو-دنباله ها
جواب مرور فصل 5 ریاضی هشتم
ضرب رادیکال
جمع عددهای مخلوط
رسم خط عمود تبدیل کسر به عدد اعشاری عدد اعشاری ضرب رادیکال
و نقطه 2
میلاد حضرت امام موسی الکاظم (ع)
محیط دایره
شتاب ناشی انیمیشن علوم 2
سوالهای ششم ترم دوم
برنامه ریزی درسی
ضرب وتقسیم عدد های صحیح
و آموزش
رصدخانه مراغه
دوخط موازی مورب ارزشیابی
ضرب وتقسیم عددهای گویا
و تیزهوشان 95-94
الکتریسته ساکن
نیمه شعبان
عددهای اعشاری گسترده کلاس ششم
توان جذر
از ارتفاع
تشابه اندازه گیری ارتفاع درخت
فعالیت اندازه گیری-کلاس ششم
عددهای صحیح
جمع عددهای مخلوط
تشابه اندازه گیری ارتفاع درخت
تشابه مقدمه
انیمیشن علوم 3
رسم مثلث -پرگار
هم نهشت اثبات
رسم مثلث -پرگار
برایند نیرو نیروهای نامتعادل

 
 

تبدیل اعداد مخلوط به کسر مسئله پشت جلد ریاضی هفتم
معادله درجه اول تمرین
تضمین
مجموع عددهای فرد متوالی
حجم ومساحت جانبی ومساحت کل
توان اعشاری 10
عددهای اول دوقلو وسه قلو
سوالات تفکر وپژوهش تیزهوشان ششم
داستان تاسیس دانشگاه استانفورد
دوران90 درجه
معادله درجه اول- 2
ردیف حاجب در زبان فارسی
و نقطه 2
عدد پی π
جمع وتفریق معادله
دنباله- الگوا
محدوده یک دنباله
جمع وتفریق عدد های صحیح
میانه ارتفاع نیمساز عمود منصف مثلث
جذر تقریبی تمرین
خط.com/post/1573">یک زاویه های داخلی چند ضلعی
چندجمله ای تمرین
مجموع عددهای متوالی
غربال اراتستن
روز زن عبارت جبری- کسر- جمع
ضرب کسر درکسر
ریاضیات زیباست
مساحت علت پائین آمدن سطح علمی کشور

،زاویه
درجه رادیان گراد
ضرب چند رقمی در یک رقم
عددکامل
ویروس ها
رادیکال-ضرب کردن رادیکال -تقسیم کردن رادیکال -گویا کردن رادیکال
اصطکاک چیست
عددهای مرکب ساعت دقیقه ثانیه
حجم های هندسی
چهار نیرویی که باعث پرواز می شوند
چگونه ریاضی را یاد بگیریم
و تفریق اعشاری ـ انیمیشن
عمود منصف پاره خط- نیمساز زاویه
اعداد مثلثی مربعی
گویا کردن -رادیکال ها
زاویه بین دو خط مماس دایره
نیروی وزن
فعالیت اندازه گیری-کلاس ششم
ضرب عبارت های جبری2- کلاس هفتم
چگونه معادله حل کنیم؟2
جمع وتفریق عددهای توان دار

آمار امروز پنجشنبه 2 آذر 1396

  • تعداد وبلاگ :55488
  • تعداد مطالب :174600
  • بازدید امروز :336722
  • بازدید داخلی :17202
  • کاربران حاضر :218
  • رباتهای جستجوگر:96
  • همه حاضرین :314

تگ های برتر